Odluka o visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

Logo UNZE

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T

 

-S E N A T-
Broj: 01-02-1-2333/16.
Zenica, 29.06.2016.godine

Na osnovu 53. stav (2). tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (1) tačka v) i 364. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017.godini, broj: 02-38-10786/16. od 30.05.2016. godine, Senat Univerziteta u Zenici, na 06. sjednici održanoj 29.06.2016.godine, donio je

ODLUKU

o visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini, kako slijedi:

 

FAKULTETI

I
god. studija (u KM)

II
god. studija (u KM)

III
god. studija (u KM)

IV
god. studija (u KM)

Fakultet za metalurgiju i materijale

2.000

2.500

3.000

3.000

Mašinski fakultet

2.000

2.500

3.000

3.000

Filozofski fakultet

2.000

1.500

1.800

1.800

Zdravstveni fakultet

2.000

1.500

1.800

/

Pravni fakultet

1.300

1.500

1.800

1.800

Ekonomski fakultet

1.300

1.500

1.800

1.800

Politehnički fakultet

2.000

2.500

3.000

3.000

Islamski pedagoški fakultet

2.000

1.500

1.800

1.800

Član 2.

U skladu sa članom 2. Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja, za državljane Republike Slovenije se: „u pogledu plaćanja školarine za visokoškolsko obrazovanje primjenjuju jednaka mjerila kao što vrijede za domaće studente“.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se u akademskoj 2016/2017. godini.

Dostavljeno:

8 x OJ/fakulteti
1 x Služba za ekonomsko-finansijske poslove
1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Damir Kukić