Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

    Logo UNZE

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T

 

-S E N A T-
Broj:01-02-1-2392/16.
Zenica, 29.06.2016.godine

Na osnovu 53. stav (2). tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (1) tačka v) i 364. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/17. godini, broj: 02-14-11732/16. od 16.06.2016. godine, Senat Univerziteta u Zenici, na 06. sjednici održanoj 29.06.2016.godine, donio je

ODLUKU

o visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visine troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija-dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017.godini, kako slijedi:

a) Redovan studij (finansira Osnivač)

Akademska 2016/17.

1.

Prvi upis u godinu studija

50,00 KM

2.

Ponovni upis u istu godinu studija

100,00 KM

3.

Prijemni ispit

-obrada dokumenata za rang listu kandidata

15,00 KM

5,00 KM

4.

Indeks

2,50 KM

5.

Prijavni list (Obrazac ŠV-20)

0,50 KM

6.

Upisni list

0,50 KM

7.

List o prijavi semestra

0,50 KM

8.

Statistički list (Obrazac ŠV-50)

0,50 KM

9.

Troškovi korištenja informacionog sistema studentske službe za on-line prijavu ispita (za studente upisane počev od akademske 2005/06.
godine), kao i troškovi prijave ispita za studente upisane prije akademske 2005/06. godine

10,00 KM

10.

Članarina za biblioteku

5,00 KM

11.

Nastavni plan i program

25,00 KM

12.

Engleska verzija Nastavnog plana i programa

50,00 KM

13.

Uvjerenje o položenim ispitima

10,00 KM

14.

Uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija

15,00 KM

15.

Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja

10,00 KM

16.

Diploma o završenom stepenu prvog ciklusa studija

45,00 KM

17.

Ovjera i potpis diplome

3,50 KM

18.

Iznajmljivanje toge za potrebe promocije

2,50 KM

19.

Komisijski ispit

30,00 KM

20.

Odbrana diplomskog rada

30,00 KM

21.

Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova u BiH i za prelaznike sa inostranih visokoškolskih ustanova, po nastavnom predmetu

7,50 KM

22.

Nostrifikacija diplome prvog ciklusa studija

250,00 KM

23.

Studenti apsolventi kojima je istekao apsolventski staž
– za nepoložene ispite (po ispitu)
– za izradu i odbranu diplomskog rada

 

15,00 KM
75,00 KM

24.

Ispis sa fakulteta

25,00 KM

b) Redovan samofinansirajući i vanredni studij

Akademska 2016/17.

1.

Prvi upis u godinu studija

800,00 KM

2.

Ponovni upis u istu godinu studija za svaki nepoloženi ispit, s tim da ukupan iznos ne može preći visinu troškova iz stavke 1.

50,00 KM

3.

Prijemni ispit

Obrada dokumenata za rang listu kandidata

15,00 KM

5,00 KM

4.

Indeks

2,50 KM

5.

Prijavni list (Obrazac ŠV-20)

0,50 KM

6.

Upisni list

0,50 KM

7.

List o prijavi semestra

0,50 KM

8.

Statistički list (Obrazac ŠV-50)

0,50 KM

9.

Troškovi korištenja informacionog sistema studentske službe za on-line prijavu ispita (za studente upisane počev od akademske 2005/06.
godine), kao i troškovi prijave ispita za studente upisane prije akademske 2005/06. godine

10,00 KM

10.

Članarina za biblioteku

5,00 KM

11.

Nastavni plan i program

25,00 KM

12.

Engleska verzija Nastavnog plana i programa

50,00 KM

13.

Uvjerenje o položenim ispitima

10,00 KM

14.

Uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija

15,00 KM

15.

Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja

10,00 KM

16.

Diploma o završenom stepenu prvog ciklusa studija

45,00 KM

17.

Ovjera i potpis diplome

3,50 KM

18.

Iznajmljivanje toge za potrebe promocije

2,50 KM

19.

Komisijski ispit

30,00 KM

20.

Odbrana diplomskog rada

30,00 KM

21.

Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova u BiH i za prelaznike sa inostranih visokoškolskih ustanova, po nastavnom predmetu

7,50 KM

22.

Nostrifikacija diplome prvog ciklusa studija

250,00 KM

23.

Studenti apsolventi kojima je istekao apsolventski staž
– za nepoložene ispite (po ispitu)
– za izradu i odbranu diplomskog rada

 

15,00 KM
75,00 KM

24.

Ispis sa fakulteta

25,00 KM

Član 2.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta (finansira Osnivač) oslobođenu su plaćanja naknada iz člana 1. tačke a), podtačke 1., 3. i 13., u skladu sa članom 6. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 4/14), a na osnovu dokaza nadležnog organa o pripadnosti navedenim kategorijama.

Pravo iz stava 1. ovog člana ne može ostvariti lice čiji ukupan prihod domaćinstva prelazi iznos prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodnoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Član 3.

Pripadnici romske nacionalnosti i osobe s invaliditetom preko 70% u statusu redovnog studenta (finansira Osnivač) oslobođeni su plaćanja naknada iz člana 1. tačka a), podtačke 1., 3. i 13.

Član 4.

Redovni studenti su oslobođeni plaćanja naknada za izdavanje uvjerenja potrebnih za prijavu na konkurs za dodjelu stipendija – bespovratne pomoći Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao i za potrebe kupovine mjesečnih karata za prevoz.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za akademsku 2016/17. godinu.

Dostavljeno:

8 x OJ/fakulteti
1 x Služba za ekonomsko-finansijske poslove
1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Damir Kukić