fbpx
skip to Main Content

Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta OJ Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

Oglas Za Popunu Upražnjenih Radnih Mjesta OJ Ekonomski Fakultet Univerziteta U Zenici

JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-19103-1/20 od 16.12.2020. godine i Odluke Rektora Univerziteta u Zenici broj: 01-10-15-5517/20od 23.12.2020.godine, a u vezi s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/19) i Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici objavljuje se

O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta OJ Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

 

I

 1. Knjižničar, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme
 2. Viši referent za studentska pitanja, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

II

Uvjeti:

Opći uvjeti za radna mjesta Knjižničar i Viši referent za studentska pitanja u smislu člana 7. Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici su:

 1. da je državljanin BiH
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira
 3. da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od pet godina prije objavljivanja konkursa/oglasa

 

Posebni uvjeti za radno mjesto Knjižničar u smislu  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici su:

 1. SSS (IV stepen obrazovanja) društvenog ili tehničkog smjera
 2. 1 (jedna) godina radnog iskustva
 3. položen stručni ispit nakon zasnivanja radnog odnosa u roku od najduže 2 (dvije ) godine
 4. poznavanje rada na računaru

 

Kandidati za radno mjesto Knjižničar obavezno prilažu:

 1. Prijavu na oglas
 2. Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Diplomu o završenoj srednjoj školi (društvenog ili tehničkog smjera)
 5. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
 6. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju rada na računaru
 7. Ukoliko kandidati imaju posebna priznanja ostvarena u toku školovanja (“učenik generacije”, “zlatna značka” i sl.) dužni su priložiti dokaze o istom
 8. Ukoliko kandidati pripadaju kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona’’, broj: 1/14)i člana 14. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/19), dužni su priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava iz navedenihčlanovaZakona

 

Posebni uvjeti za radno mjesto Viši referent za studentska pitanja u smislu  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici su:

 1. VSS/VŠS/SSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS/VI stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 180 ECTS/IV stepen srednjeg obrazovanja) društvenog/tehničkog smjera
 2. 1 (jedna) godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računaru

 

Kandidati za radno mjesto Viši referent za studentska pitanja obavezno prilažu:

 1. Prijavu na oglas
 2. Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Diplomu o završenom fakultetu (240 ECTS ili180 ECTS) društvenog/tehničkog smjera ili diplomu o završenoj srednjoj školi društvenog/tehničkog smjera
 5. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
 6. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju rada na računaru
 7. Ukoliko kandidati imaju posebna priznanja ostvarena u toku školovanja (“učenik generacije”, “zlatna značka”, “nagrada dekana”, “nagrada rektora” i sl.) dužni su priložiti dokaze o istom
 8. Ukoliko kandidati pripadaju kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona’’, broj: 1/14) i člana 14. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/19), dužni su priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava iz navedenih članova Zakona

 

Opis poslova za navedena radna mjesta predviđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici, koji zainteresovani kandidati mogu pogledati na web stranici: www.unze.ba.

 

III

Prijavu na Oglas kao i kraću biografiju kandidati su dužni vlastoručno potpisati.

Dokazi o ispunjavanju traženih općih i posebnih uvjeta moraju biti priloženi u original ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Oglasa.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidati su obavezni dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Oglasa, Komisija za provođenje administrativnog postupka izbora kandidata obavit će prethodnu provjeru stručnih znanja i radnih sposobnosti kandidata (usmeni intervju).

Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uvjete Oglasa, ne pristupe prethodnoj provjeri stručnih znanja i radnih sposobnosti (usmenom intervju) smatratće se da su odustali od Oglasa.

Izabrani kandidati dužni su u roku od 10 (deset) dana po konačnosti odluke o izboru dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o nevođenju sudskog postupka, ne starije od 3 (tri) mjeseca uvjerenje o neosuđivanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca i uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 3 (tri) mjeseci, naslovljeno na Komisiju za provođenje administrativnog postupka izbora kandidata.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

IV

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz  Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
UNIVERZITET U ZENICI, ulica Fakultetska broj 3., 72000 Zenica,  s naznakom “Prijava na oglas za radon mjesto _________________na OJ Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, NE OTVARATI“

Ukoliko se kandidati prijavljuju za dva ili više radnih mjesta potrebno je dostaviti posebne prijave na Oglas s traženom dokumentacijom u odvojenim kovertama.

 

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Oglas objavljen u dnevnom listu Avaz dana 30.12.2020.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search