fbpx
skip to Main Content

Oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u Rektoratu Univerziteta u Zenici

Oglas Za Popunu Upražnjenog Radnog Mjesta U Rektoratu Univerziteta U Zenici

JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-15784-3/20 od 16.12.2020. godine i Odluke Rektora Univerziteta u Zenici broj: 01-10-15-5516/20 od 23.12.2020.godine, a u vezi s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/19) i Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici objavljuje se

O G L A S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Rektoratu Univerziteta u Zenici

 

I

Referent za administrativne poslove Kancelarije za osiguranje kvaliteta u Rektoratu Univerziteta u Zenici Univerziteta u Zenici, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

II

Uvjeti:

Opći uvjeti za radno mjesto Referent za administrativne poslove Kancelarije u smislu člana 7. Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici su:

 1. da je državljanin BiH
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira
 3. da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od pet godina prije objavljivanja konkursa/oglasa

 

Posebni uvjeti za radno mjesto Referent za administrativne poslove Kancelarije u smislu  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici su:

 1. SSS (IV stepen obrazovanja) društvenog smjera
 2. 6 (šest) mjeseci radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računaru
 4. poznavanje engleskog jezika

 

Kandidati za radno mjesto Referent za administrativne poslove Kancelarije obavezno prilažu:

 1. Prijavu na oglas
 2. Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Diplomu o završenoj srednjoj školi (društvenog smjera)
 5. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
 6. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju rada na računaru
 7. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju engleskog jezika
 8. Ukoliko kandidati imaju posebna priznanja ostvarena u toku školovanja (“učenik generacije”, “zlatna značka” i sl.) dužni su priložiti dokaze o istom
 9. Ukoliko kandidati pripadaju kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona’’, broj: 1/14) i člana 14. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/19), dužni su priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava iz navedenih članova Zakona

 

Opis poslova za navedeno radno mjesto predviđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici, koji zainteresovani kandidati mogu pogledati na web stranici: www.unze.ba.

 

III

Prijavu na Oglas kao i kraću biografiju kandidati su dužni vlastoručno potpisati.

Dokazi o ispunjavanju traženih općih i posebnih uvjeta moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Oglasa.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidati su obavezni dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Oglasa, Komisija za provođenje administrativnog postupka izbora kandidata obavit će prethodnu provjeru stručnih znanja i radnih sposobnosti kandidata (usmeni intervju).

Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uvjete Oglasa, ne pristupe prethodnoj provjeri stručnih znanja i radnih sposobnosti (usmenom intervju) smatrat će se da su odustali od Oglasa.

Izabrani kandidati dužni su u roku od 10 (deset) dana po konačnosti odluke o izboru dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o nevođenju sudskog postupka, ne starije od 3 (tri) mjeseca uvjerenje o neosuđivanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca i uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 3 (tri) mjeseci, naslovljeno na Komisiju za provođenje administrativnog postupka izbora kandidata.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

IV

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz  Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
UNIVERZITET U ZENICI, ulica Fakultetska broj 3., 72000 Zenica,  s naznakom “Prijava na oglas za radno mjesto Referent za administrativne poslove Kancelarije za osiguranje kvaliteta Rektorata Univerziteta u Zenici, NE OTVARATI“

 

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Oglas objavljen u dnevnom listu Avaz dana 30.12.2020.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search