fbpx
skip to Main Content

OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG  RADNOG MJESTA

UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upraženjnih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima /ustanovama koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-13845-1/15 od 13.07.2015. godine i Odluke rektora Univerziteta u Zenici, broj: 01-10-15-2665/2015 od 01.09.2015. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

OGLAS

ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

 

I

Za potrebe OJ Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici:

 

  1. Spremačica – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Opis poslova za navedeno radno mjesto definisan je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici, zainteresovani kandidati isti mogu pogledati na web site: www.unze.ba

II

USLOVI:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici:

 

Za radno mjesto:

Spremačica

  • NS (I stepen obrazovanja) osnovna škola.

 

III

 

Kandidat je dužan priložiti, sljedeću dokumentaciju:

  • prijavu na Oglas;
  • kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
  • svjedočanstvo /diplomu o završenoj osnovnoj školi;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • ukoliko kandidat pripada kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (‘’Službene novine Zeničko-dobojskog kantona’’, broj: 1/14), dužan je priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz navedenog člana Zakona.

Prijavu na Oglas kao i kraću biografiju kandidat je dužan vlastoručno potpisati.
Dokazi o ispunjavanju traženih opštih i posebnih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Oglasa.

Ako je diploma/svjedočanstvo stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

S kandidatima koji budu ispunjavali uslove Oglasa, Komisija za provođenje administrativnog postupka izbora kandidata obavit će intervju u vezi s ispunjavanjem uslova za obavljanje poslova naprijed navedenog radnog mjesta. Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uslove Oglasa ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su odustali od  Oglasa.

Izabrani kandidat dužan je u roku od 10 (deset) dana po konačnosti odluke o izboru dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci, naslovljeno na komisiju za provođenje administrativnog postupka izbora kandidata.

IV

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova iz  Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
UNIVERZITET U ZENICI, ulica Fakultetska broj 3., 72000 Zenica, s naznakom
“Prijava na Oglas za radno mjesto Spremačice za potrebe OJ Mašinski fakultet, NE OTVARATI“
Rok za podnošenje prijava na  konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 Oglas objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 18.11.2015.godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search