Poništenje dijela konkursa za izbor nastavnika i saradnika od 11.12.2017. godine

Poništenje dijela konkursa za izbor nastavnika i saradnika od 11.12.2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2631/18 od 27.06.2018.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 11.12.2017.godine, u dijelu kako slijedi:

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za užu naučnu oblast „Pedagogija“                                                              4 izvršioca

 

Objavljeno u dnevnom listu Avaz dana 04.07.2018.godine