skip to Main Content

Dodatak diplomi (eng. Diploma Supplement) je dokument koji se prilaže uz diplomu ili uz neki drugi dokument o završenom određenom stepenu studija. On pruža detaljan uvid u nivo, prirodu i sadržaj studija, kao i u sistem i pravila studiranja na određenoj visokoškolskoj ustanovi. Ovaj dokument sačinjava nacionalna visokoobrazovna ustanova koja izdaje diplomu u skladu s općim modelom ovog dokumenta koji je usvojen na evropskom nivou.

Izgled ovog dokumenta 2005. godine usvojio je i Senat Univerziteta u Zenici, a nakon usvajanja općeg modela dodatka diplomi za našu zemlju kojeg je donijelo Vijeće ministara BiH. U osnovi dodatak diplomi sadrži:

  • informacije koje identi ciraju imaoca kvali kacije;
  • informacije koje identi ciraju kvali kaciju;
  • informacije o nivou kvali kacije;
  • informacije o sadržaju i postignutim rezultatima;
  • informacije o funkciji kvali kacije;
  • dodatne informacije;
  • ovjeravanje dodatka diplomi;
  • informacije o nacionalnom sistemu visokog obrazovanja

 

Dodatak diplomi obavezno bi trebao da bude štampan dvojezično, odnosno na bosanskom, hrvatskom ili srpskom te engleskom jeziku, s tim da on nikako kao dokument ne može da zamijeni diplomu.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search