skip to Main Content

U Vodiču za brucoše nisu date upisne kvote koje određuje nadležno kantonalno ministarstvo i koje se utvrđuju u mjesecu junu svake godine. Podaci o kvotama bit će objavljeni u konkursu za upis studenata u prvu godinu studija. Preporučujemo vam da redovno pratite web-stranicu Univerziteta ili da telefonski kontaktirate studentske službe fakulteta radi dobijanja dodatnih informacija. Uvjeti upisa bit će precizirani u konkursu, a procedura rangiranja kandidata je transparentna s jasno de niranim kriterijima za svaki studijski program.

Ekonomski fakultet

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
 2. pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta bosanski, hrvatski, srpski jezik i matematik

Metalurško-tehnološki fakultet

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
 2. pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta matematika,  zika i hemija.

Mašinski fakultet

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
 2. pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta bosanski, hrvatski i srpski jezik, matematika i  zika;

Filozofski fakultet

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
 2. pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz dva predmeta u dva razreda srednje škole, a koji su od značaja za odgovarajući studij (na svim studijskim programima);

Pravni fakultet

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
 2. pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta bosanski, hrvatski i srpski jezik i historija;

Medicinski fakultet

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
 2. pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta  zika, biologija i hemija;
 3. prijemni ispit za kandidate studijskog programa opća medicina.

Islamski pedagoški fakultet

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
 2. pojedinačni kriterij: postignuti uspjeh iz predmeta, koji su od značaja za odgovarajući studij (na svim studijskim programima).

Politehnički fakultet

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

 1. opći kriterij: postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
 2. pojedinačni kriterij: – postignuti uspjeh iz predmeta matematika i  zika;
 3. prijemni ispit.

Posebni kriteriji koji vrijede za sve fakultete

Posebni kriteriji odnose se na priznanja za uspjeh i takmičenja u toku školovanja i to:

 1. rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studijski program; te
 2. posebnog priznanja »Učenik generacije«.

Navedeni podaci su preliminarni uvjeti upisa. Tačno de niranje svih uvjeta za upis obavlja naučno-nastavno vijeće svakog fakulteta i oni su uključeni u konkurs za upis studenata na I (prvu) godinu studija Univerziteta u Zenici, odnosno fakulteta članica. Stoga su moguće eventualne izmjene u smislu postojanja ili nepostojanja kvali kacionih/prijemnih ispita, pomenutih u ovom Vodiču. Za sve potrebne informacije možete se obratiti studentskim službama svakog fakulteta ili ćete potrebne informacije pronaći na web-stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba

Univerzitet u Zenici
Fakultetska 3,
72000 Zenica,
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0)32 444 420, +387 (0)32 444 430
Fax. +387 (0)32 444 431, +387 (0)32 444 421

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search