U sastavu Univerziteta u Zenici nalazi se sedam fakulteta – organizacionih jedinica i jedan fakultet kao pridruženi član.

Fakulteti - organizacione jedinice

Metalurško-tehnološki fakultet
Koncept 4+1+3
Metalurgija
Materijali: Smjer za metalne materijale
Materijali: Smjer za nemetalne materijale
Hemijsko inženjerstvo
Mašinski fakultet
Koncept 4+1+3
Inženjerski dizajn proizvoda
Menadžment proizvodnim tehnologijama
Inženjerska ekologija
Održavanje
Koncept 3+2+3
Opšte mašinstvo
Filozofski fakultet
Koncept 4+1+3
Razredna nastava
Engleski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Turski jezik i književnost
Matematika i informatika
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
Kulturalni studij
Ekonomski fakultet
Koncept 4+1+3
Menadžment preduzeća
Računovodstveni i revizijski menadžment
Pravni fakultet
Koncept 4+1+3
Pravo, opšti smjer
Medicinski fakultet
Koncept 4+1+3
Opšti smjer zdravstvene njege
Koncept integrisanog studija (6 godina / 12 semestara)
Opća medicina
Politehnički fakultet
Koncept 4+1+3
Građevinarstvo
Koncept 3+2+3
Proizvodni biznis

Fakulteti - pridruženi članovi

Islamski pedagoški fakultet
Koncept 4+1+3
Islamska vjeronauka
Socijalna pedagogija
Predškolski odgoj i obrazovanje
Arapski jezik i književnost