Informacija o održanoj Radionici za visokoškolske institucije: ’’Akreditacija studijskih programa u BiH’’, Sarajevo, 07.11.2017. godine

Informacija o održanoj Radionici za visokoškolske institucije: ’’Akreditacija studijskih programa u BiH’’, Sarajevo, 07.11.2017. godine

UNIVERZITET U ZENICI
– R E K T O R A T –
Kancelarija menadžera za kvalitet

 

U organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) u Sarajevu je 07.11.2017. godine održana radionica pod nazivom ’’Akreditacija studijskih programa u BiH’’. Osnovni cilj radionice bio je predstavljanje kriterija za akreditaciju studijskih programa, kao i modela akreditacije, odnosno reakreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Učesnike radionice pozdravila je zamjenica direktora Agencije, mr. Irena Šiško, koja je istakla da je akreditacija studijskih programa veliki izazov kako za Agenciju, tako i za visokoškolske ustanove i nadležne obrazovne vlasti jer se radi o novim aktivnostima koje će se usavršavati godinama. Podsjetila je da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prošle godine donijelo Odluku o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine za period 2016.-2026. godine. U navedenoj Odluci između ostalih su propisane obaveze agencija iz oblasti visokog obrazovanja, nadležnih obrazovnih vlasti i visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini da uspostave preduslove za provođenje djelotvornog, transparentnog i pristupačnog procesa akreditacije studijskih programa. Radionica u Sarajevu, kao i prethodna u Banja Luci predstavljaju početak realizacije navedenog prioriteta za razvoj visokog obrazovanja.

Govoreći o kriterijima za akreditaciju studijskih pograma koje je donijela Agencija, naglasila je da je cilj današnјeg događaja doći do zajedničkog shvatanja sadržaja i značenja kriterija koji će biti operativini i komparabilni. Potrebno je što je moguće više, eliminirati prostor za različita tumačenja, kako bi samoevaluacioni izvještaji bili rađeni na jedinstvena način, a komisije stručnjaka, na osnovu toga, mogle da utvrde stvarno stanje na visokoškolskim ustanovama.

Događaj u Sarajevu okupio je veći broj predstavnika i javnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

Ispred Univerziteta u Zenici radionici su prisustvovali prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta v.prof.dr.sc. Malik Čabaravdić, i menadžer za kvalitet Univerziteta doc.dr.sc. Ibrahim Plančić, koji su aktivno participirajući u radu radionice nastojali doći do informacija o najboljem modelu institucionalne reakreditacije i akreditacije studijskih programa Univerziteta u Zenici.

 

QA menadžer Univerziteta
/doc. dr sc. Ibrahim Plančić/