fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor dekana Medicinskog fakulteta

UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI FAKULTET
– Naučno-nastavno vijeće-

Broj: 05-200-001-0443/16-1
Zenica, 15.11.2016.god.

 

Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15), člana 21.b stav (6) alineja 4. i člana 21.d. stav 3. i 4. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,  broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12, 13/13, 6/16) člana 114., 121. i 122. Statuta Univerziteta u Zenici i Odluke Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj 05-200-001-0443/16 od 15.11.2016.godine, Naučno-nastavno vijeće Medicinskog Univerzitet u Zenici raspisuje

 

K O N K U R S
za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

I

 

Za dekana  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 • a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • b) da je stariji od 18 godina;
 • c) da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 • d) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

 

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 • a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta koji
  ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
 • b) da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom ili polovinom od punog radnog vremena, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 • c) da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 • d) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane sa političkom
  partijom.

 

Dekan se bira  na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za  mandatni period.

 

III

Uz prijavu na Konkurs kandidat  je dužan  priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,broj 6/09, 9/13,13/13, 4/15) i odredbama Statuta Univerziteta,a u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 5. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom ili polovinom od punog radnog vremena, odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova;
 6. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika u skladu s tačkom c)  posebnih uslova;
 7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u).

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na konkurs, kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

V

Kandidat koji bude izabran Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici dostaviti konkursnoj komisiji za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu sa tačkom c) opštih uslova i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa tačkom d) opštih uslova Konkursa.

Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VI

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).

Prijava na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici  na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
s naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za  izbor
dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 28.11.2016.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top