fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

Konkurs Za Izbor Nastavnika I Saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1286/17 od  05.04.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

  K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

 

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje-izbor u više zvanje)
  za naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“
  i nastavni predmet „Ekonomske osnove države i prava“                                          1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“                                  2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast „Građansko pravo“                                                     2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast „Krivično pravo“                                                                    2 izvršioca
 • Saradnik u zavnje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast „Historija države i prava“                                                       2 izvršioca

 

MEDICINSKI FAKULTET
(studijski program Zdravstvena njega)

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet „Urgentna medicina“                                                                  1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmet „Epidemiologija“                                                                        1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u isto zvanje-reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmet „Epidemiologija“                                                                        1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u isto zvanje-reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet „Palijativna njega“                                                                                  1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u isto zvanje-reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za oblast „Neuropsihijatrija“                                                                         1 izvršilac

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast „B/H/S jezik“                                                              1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast „Metodika nastave matematike“                                             1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za nastavne predmete: „Osnovi kineziologije“, „Kineziološka metodika I“ i
  „Kineziološka metodika II“                                                                          1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „Umjetnost i kultura“ i „Povijest evropske umjetnosti“                       1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast „Filozofija“                                                                        2 izvršioca

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast „Književnost“                                                                                1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje)
  za naučnu oblast „Tefsir“                                                                             1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 280, 281, 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 2. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
 3. original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;
 4. dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 5. dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);
 6. dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;
 7. dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);
 8. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 10. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 1. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij) i II ciklusa (magistarski studij);
 2. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);
 3. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II ciklusa/magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima);
 4. dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);
 5. dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 6. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 7. uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 8. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 10.04.2017.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search