Rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr sc. Damir Kukić potpisao Deklaraciju univerziteta jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana

Rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr sc. Damir Kukić potpisao Deklaraciju univerziteta jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana

U subotu 3. novembra 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu održan je Drugi rektorski forum jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana.

Na forumu su 22 rektora potpisala Deklaraciju univerziteta jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, čime će se unaprijediti saradnja i zajedničko djelovanje univerziteta potpisnika deklaracije u oblastima nauke, visokog obrazovanja, istraživanja i transfera znanja. U ime Univerziteta u Zenici Deklaraciju je potpisao rektor, prof.dr sc. Damir Kukić.

Također, potpisnici Deklaracije su u skladu sa zaključcima Prvog rektorskog foruma održanog u Novom Sadu u maju ove godine, pokrenuli osnivanje Zajednice univerziteta jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana.

Na osnovu potpisane Deklaracije, Zajednica će nastaviti razvijati Regionalnu platformu za saradnju u oblasti nauke, visokog obrazovanja i istraživanja, te će posebna pažnja biti usmjerena na unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja na području jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana. Osim toga, Zajednica će stvarati uvjete za zajedničko jačanje kapaciteta u području nauke, visokog obrazovanja i transfera znanja, aktivno zagovarati zajedničke interese u području svog djelovanja u institucijama Evropske unije, poticati mobilnost nastavnika, saradnika, naučnika, istraživača i studenata, te se aktivno zalagati da države jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana izdvajaju više sredstava za finansiranje nauke, koji ne bi smjeli biti manji od 1% bruto nacionalnog dohotka.

Polazeći od činjenice da se veliki broj visokoobrazovanih ljudi iseljava u razvijene evropske zemlje i da postoji zajednički interes da se taj trend zaustavi ili smanji, Zajednica će se posebno zalagati da Evropska unija namjenski izdvaja više sredstava za razvoj nauke i visokog obrazovanja na univerzitetima koji su u njenom sastavu.

Uz podupiranje načela otvorenog pristupa nauci i istraživačkoj infrastrukturi, Zajednica univerziteta jugoistočne Evrope i zapadnoga Balkana podupirat će započete i planirane aktivnosti u okviru Berlinskoga procesa, posebno one koji se odnose na osnivanje i rad istraživačke zaklade za jugoistočnu Evropu i zapadni Balkan.

Treći rektorski forum jugoistočne Europe i zapadnoga Balkana, održat će se u januaru ili februaru  2019. na Sveučilištu u Mostaru.